Профил на купувача

ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ

 

РЕШЕНИЕ № РД-20-179 от 29.07.2020г.

РЕШЕНИЕ № РД-20-170 от 21.07.2020г.

ДОКЛАД ПО ЧЛ. 60 ППЗОП

Протокол 4 от 13.07.2020г. 

Протокол 3 от 06.07.2020г. 

Протокол 2 от 15.06.2020г.

Уведомление за отваряне на ценовите предложения на обществена поръчка

Протокол 1 от 01.06.2020г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ“Валентина“по 5 позиции по чл.20, ал.2 от ЗОП


ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

УТВЪРДИЛ:…………п……………….
/Евгения Церовска- Директор на ДГ „Валентина“/
02.03.2017г

П Р О Т О К О Л

Днес, 27.02.2017 г в 14:00ч. в изпълнение на Заповед № 274/ 24.02.2017 г. на Директора на ДГ „Валентина“, гр. Пловдив комисия в състав:
Председател: Славка Гърдеваа- ЗАС
Членове: 1. Севдалина Цветкова – правоспособен юрист
2. Иванка Грозданова- ст. експерт счетоводител
се събра в заседателната зала на район „Южен“ в административната сграда, находяща се на ул. „Македония“ №73 а, ет. 2 провеждане на заседанието си, в които предстои да бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани получените оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Валентина“, гр. Пловдив в две обособени позиции“.
На председателя на комисията бяха представени регистър на получените оферти за участие в избора на изпълнител чрез събиране на оферти с обява и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.
При преглед на „Регистъра на получените оферти комисията установи, че регистъра съдържа имената на четирима участници, представили оферти за участие в по обособена позиция №1 „Мляко и млечни хранителни продукти“, както следва:
1. „Джей-Би 2016“ ЕООД – вх.№ 699/23.02.2017г. 11:50 ч.
2. „Сибота“ ЕООД- вх.№ 701/23.02.2017 г. 14:15 ч.
3. „Петров комерс“ ЕООД- вх.№ 703/24.02.2017г. 10:32 ч.
4. „Фууд деливъри експрес“ ЕООД- вх.704/24.02.2017 г. 11:40ч.

При преглед на „Регистъра на получените оферти комисията установи, че регистъра съдържа имената на трима участници, представили оферти за участие в по обособена позиция №2 „Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“, както следва
1. „Сиана мес“ЕООД- вх.№ 700/23.02.2017 г. 12:00ч.
2. „Интерфриго“ООД-вх.№ 702/24.02.2017 г. 10:30 ч.
3. „Мира фууд“ЕООД- вх.№ 705/24.02.2017 г. 11:43ч.

Всички регистрирани за участие оферти за постъпили в обявения срок.
Преди започване на работа, председателят на комисията запознава присъстващите със съдържанието на регистъра на постъпилите оферти. Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП.
След това комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки на участниците по обособени позиции по реда на тяхното постъпване съгласно „Опис на постъпили оферти“ и оповестяване на тяхното съдържание, включително предложенията на участниците, подлежащи на оценка, като работата ѝ протече при следната последователност:

По обособена позиция №1 „Мляко и млечни хранителни продукти“

1.„Джей-Би 2016“ ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори и оповести съдържанието на опаковката. Провери за наличие на съответствие на описанието със съдържанието.
На техническото и на ценовото предложение на участника се подписаха тримата членове на комисията.
Комисията оповести ценовото му предложение, а именно: 21 196,03 лв. /двадесет и една хиляди сто деветдесет и шест лева и три стотинки / с ДДС.
2.„Сибота“ ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори и оповести съдържанието на опаковката. Провери за наличие на съответствие на описанието със съдържанието.
На техническото и на ценовото предложение на участника се подписаха тримата членове на комисията.
Комисията оповести ценовото му предложение, а именно: 21 223,50 лв. /двадесет и една хиляди двеста двадесет и три лева и петдесет стотинки/ с ДДС.
3„Петров комерс“ ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори и оповести съдържанието на опаковката. Провери за наличие на съответствие на описанието със съдържанието.
На техническото и на ценовото предложение на участника се подписаха тримата членове на комисията.
Комисията оповести ценовото му предложение, а именно: 21 223,50 лв. /двадесет и една хиляди двеста двадесет и три лева и петдесет стотинки/ с ДДС.

4„Фууд деливъри експрес“ ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори и оповести съдържанието на опаковката. Провери за наличие на съответствие на описанието със съдържанието.
На техническото и на ценовото предложение на участника се подписаха тримата членове на комисията.
Комисията оповести ценовото му предложение, а именно: 21 223,50 лв. /двадесет и една хиляди двеста двадесет и три лева и петдесет стотинки/ с ДДС.

По обособена позиция №2 „Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“

1.„Сиана мес“ ЕООД Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори и оповести съдържанието на опаковката. Провери за наличие на съответствие на описанието със съдържанието.
На техническото и на ценовото предложение на участника се подписаха тримата членове на комисията и представителя на присъстващите участници.
Комисията оповести ценовото му предложение, а именно: 18 084,94 лв. /осемнадесет хиляди и осемдесет четири лева и деветдесет и четири стотинки/ с ДДС.

2 „Интерфриго“ООД
Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори и оповести съдържанието на опаковката. Провери за наличие на съответствие на описанието със съдържанието.
На техническото и на ценовото предложение на участника се подписаха тримата членове на комисията и представителя на присъстващите участници.
Комисията оповести ценовото му предложение, а именно: 15 642,00 лв. /петнадесет хиляди шестстотин четиридесета и два лева/ с ДДС.

3 „Мира фууд“ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията отвори и оповести съдържанието на опаковката. Провери за наличие на съответствие на описанието със съдържанието.
На техническото и на ценовото предложение на участника се подписаха тримата членове на комисията и представителя на присъстващите участници.
Комисията оповести ценовото му предложение, а именно: 15 642,00 лв. /петнадесет хиляди шестстотин четиридесета и два лева/ с ДДС.

След извършване на горните действия приключи публичната част на заседанието на комисията.
Комисията продължи работа в закрито заседание.
Комисията взе решение да заседава ежедневно до приключване на всички необходими действия за разглеждане на офертите по двете обособени позиции.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участници документи, касаещи критериите за подбор и личното състояние по обособена позиция №1

1. След преглед на представените документи от участника „Джей-Би 2016“ ЕООД се установи, че отговарят изцяло на заложените от възложителя изисквания за личното състояние и критериите за подбор. В представения ЕЕДОП не се откриват пропуски или непълноти, като посочената информация, отговаря на заложените от възложителя критерии за подбор.

На основание горепосоченото комисията допуска до разглеждане на техническото предложение участника „Джей-Би 2016“ ЕООД.
2. След преглед на представените документи от участника „Сибота“ ЕООД се установи, че отговарят изцяло на заложените от възложителя изисквания за личното състояние и критериите за подбор. В представения ЕЕДОП не се откриват пропуски или непълноти, като посочената информация, отговаря на заложените от възложителя критерии за подбор.
На основание горепосоченото комисията допуска до разглеждане на техническото предложение участника „Сибота“ ЕООД.
3. След преглед на представените документи от участника „Петров комерс“ ЕООД се установи, че отговарят изцяло на заложените от възложителя изисквания за личното състояние и критериите за подбор. В представения ЕЕДОП не се откриват пропуски или непълноти, като посочената информация, отговаря на заложените от възложителя критерии за подбор.
На основание горепосоченото комисията допуска до разглеждане на техническото предложение участника „Петров комерс“ ЕООД.

4. След преглед на представените документи от участника „Фууд деливъри експрес“ ЕООД се установи, че отговарят изцяло на заложените от възложителя изисквания за личното състояние и критериите за подбор. В представения ЕЕДОП не се откриват пропуски или непълноти, като посочената информация, отговаря на заложените от възложителя критерии за подбор.
На основание горепосоченото комисията допуска до разглеждане на техническото предложение участника „Фууд деливъри експрес“ ЕООД.

Комисията разгледа представените технически предложения на допуснатите участници, извърши проверка за съответствието им с предварително обявените условия на Възложителя и реши единодушно следното:
1. „Джей-Би 2016“ ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на обществената поръчка е изготвено в съответствие с образеца представен в документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка. В техническото си предложение участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката в съответствие с предварително обявените изисквания в техническата спецификация, документация, в обявените обем, количество и срок.
Предложените от участника срок на валидност на офертата напълно отговаря на посочените от Възложителя.
Техническото предложение на участника „Джей-Би 2016“ ЕООД изцяло отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в документацията.
2.„Сибота“ ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на обществената поръчка е изготвено в съответствие с образеца представен в документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка. В техническото си предложение участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката в съответствие с предварително обявените изисквания в техническата спецификация, документация, в обявените обем, количество и срок.
Предложените от участника срок на валидност на офертата напълно отговаря на посочените от Възложителя.
Техническото предложение на участника „Сибота“ ЕООД изцяло отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в документацията.

3.Петров комерс“ ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на обществената поръчка е изготвено в съответствие с образеца представен в документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка. В техническото си предложение участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката в съответствие с предварително обявените изисквания в техническата спецификация, документация, в обявените обем, количество и срок.
Предложените от участника срок на валидност на офертата напълно отговаря на посочените от Възложителя.
Техническото предложение на участника „Петров комерс“ ЕООД изцяло отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в документацията.

4.„Фууд деливъри експрес“ ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на обществената поръчка е изготвено в съответствие с образеца представен в документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка. В техническото си предложение участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката в съответствие с предварително обявените изисквания в техническата спецификация, документация, в обявените обем, количество и срок.
Предложените от участника срок на валидност на офертата напълно отговаря на посочените от Възложителя.
Техническото предложение на участника „Фууд деливъри експрес“ ЕООД изцяло отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в документацията.

С оглед на горепосоченото комисията допуска до разглеждане ценовите предложения на следните участници:
1. „Джей-Би 2016“ ЕООД
2. Сибота“ ЕООД
3. „Петров комерс“ ЕООД
4. „Фууд деливъри експрес“ ЕООД

Комисията извърши проверка за необичайно благоприятни оферти, съгласно чл.72 от ЗОП. Такива не бяха открити.
Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти, съгласно избрания критерии „най-ниска цена“.
След преглед на ценовото предложение на „Джей-Би 2016“ ЕООД комисията установи, че посочените от участника единични цени на отделните продукти, умножени по количеството, зададено от възложителя за всеки продукт, не съответства на посочената от участника обща цена за всеки продукт. По този начин не може да се установи коя от посочените цени /единичната или общата/ е действително предложената от участника. Съответно общата цена по обособената позиция, която е критерий за оценка, също не съответства на посочените единични цени от участника за всеки продукт. Поради това комисията счита, че ценовото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие „Джей-Би 2016“ ЕООД.
След преглед на ценовото предложение на „Сибота“ ЕООД комисията установи, че предложената цена от участника не надвишава пределната прогнозна стойност, обявена от възложителя. Спазени са изискванията от отношение на максималната допустима отстъпка или надценка от 15% съобразена с бюлетина САПИ, представен от участника. Изготвеното ценово предложение е изцяло спрямо изискванията на Възложителя
След преглед на ценовото предложение на „Петров комерс“ ЕООД комисията установи, че предложената цена от участника не надвишава пределната прогнозна стойност, обявена от възложителя. Спазени са изискванията от отношение на максималната допустима отстъпка или надценка от 15% съобразена с бюлетина САПИ, представен от участника. Изготвеното ценово предложение е изцяло спрямо изискванията на Възложителя.
След преглед на ценовото предложение на „Фууд деливъри експрес“ ЕООД комисията установи, че предложената цена от участника не надвишава пределната прогнозна стойност, обявена от възложителя. Спазени са изискванията от отношение на максималната допустима отстъпка или надценка от 15% съобразена с бюлетина САПИ, представен от участника. Изготвеното ценово предложение е изцяло спрямо изискванията на Възложителя.

Комисията пристъпи към класиране на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, по обособена позиция № 1 – „Мляко и млечни хранителни продукти“, съгласно предложената от тях цена.
Комисията единодушно установи следното: трима от допуснатите участници „Сибота“ ЕООД „Петров комерс“ ЕООД и „Фууд деливъри експрес“ ЕООД и при спазване на критерия „най-ниска“ цена за обявената обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Валентина“, гр. Пловдив в две обособени позиции“ по обособена позиция №1 са подали оферти с една и съща най-ниска стойност 21 223,50 лв. с ДДС. Поради което и на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП следва да бъде проведен жребий за определяне на изпълнител за обявената обществена поръчка между „Петров комерс“ ЕООД, „Фууд деливъри експрес“ ЕООД и „Сибота“ ЕООД. Съобщението за дата, часа и начина на провеждането на публичния жребий ще бъде публикувана на профила на купувача.
Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участници документи, касаещи личното състояние критериите за подбор и по обособена позиция №2 „Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца.

1. След преглед на представените документи от участника „Сиана мес“ ЕООД се установи, че отговарят изцяло на заложените от възложителя изисквания за личното състояние и критериите за подбор. В представения ЕЕДОП не се откриват пропуски или непълноти, като посочената информация, отговаря на заложените от възложителя критерии за подбор.
На основание горепосоченото комисията допуска до разглеждане на техническото предложение участника „Сиана мес“ ЕООД.

2. След преглед на представените документи от участника „Интерфриго“ ООД се установи, че отговарят изцяло на заложените от възложителя изисквания за личното състояние и критериите за подбор. В представения ЕЕДОП не се откриват пропуски или непълноти, като посочената информация, отговаря на заложените от възложителя критерии за подбор.
На основание горепосоченото комисията допуска до разглеждане на техническото предложение участника „Интерфриго“ ООД.

3. След преглед на представените документи от участника „Мира фууд“ ЕООД се установи, че отговарят изцяло на заложените от възложителя изисквания за личното състояние и критериите за подбор. В представения ЕЕДОП не се откриват пропуски или непълноти, като посочената информация, отговаря на заложените от възложителя критерии за подбор.
На основание горепосоченото комисията допуска до разглеждане на техническото предложение участника „Мира фууд“ ЕООД.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците
1. „Сиана мес“ ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на обществената поръчка е изготвено в съответствие с образеца представен в документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка. В техническото си предложение участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката в съответствие с предварително обявените изисквания в техническата спецификация, документация, в обявените обем, количество и срок.
Предложените от участника срок на валидност на офертата напълно отговаря на посочените от Възложителя.
Техническото предложение на участника „Сиана мес“ ЕООД изцяло отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в документацията.

2. „Интерфриго“ ООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на обществената поръчка е изготвено в съответствие с образеца представен в документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка. В техническото си предложение участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката в съответствие с предварително обявените изисквания в техническата спецификация, документация, в обявените обем, количество и срок.
Предложените от участника срок на валидност на офертата напълно отговаря на посочените от Възложителя.
Техническото предложение на участника „Интерфриго“ ООД изцяло отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в документацията.

3. „Мира фууд“ ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на обществената поръчка е изготвено в съответствие с образеца представен в документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка. В техническото си предложение участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката в съответствие с предварително обявените изисквания в техническата спецификация, документация, в обявените обем, количество и срок.
Предложените от участника срок на валидност на офертата напълно отговаря на посочените от Възложителя.
Техническото предложение на участника „Мира фууд“ ЕООД изцяло отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в документацията.

С оглед на горепосоченото комисията допуска до разглеждане ценовите предложения на следните участници:
1. „Сиана мес“ ЕООД
2. „Интерфриго“ ООД
3. „Мира фууд“ ЕООД

Комисията извърши проверка за необичайно благоприятни оферти, съгласно чл.72 от ЗОП. Такива не бяха открити.
Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти, съгласно избрания критерии „най-ниска цена“.

След преглед на ценовото предложение на „Сиана мес“ ЕООД комисията установи, че предложената цена от участника не надвишава пределната прогнозна стойност, обявена от възложителя. Спазени са изискванията от отношение на максималната допустима отстъпка или надценка от 15% съобразена с бюлетина САПИ, представен от участника. Изготвеното ценово предложение е изцяло спрямо изискванията на Възложителя.
След преглед на ценовото предложение на „Интерфриго“ ООД комисията установи, че предложената цена от участника не надвишава пределната прогнозна стойност, обявена от възложителя. Спазени са изискванията от отношение на максималната допустима отстъпка или надценка от 15% съобразена с бюлетина САПИ, представен от участника. Изготвеното ценово предложение е изцяло спрямо изискванията на Възложителя.

След преглед на ценовото предложение на „Мира фууд“ ЕООД комисията установи, че предложената цена от участника не надвишава пределната прогнозна стойност, обявена от възложителя. Спазени са изискванията от отношение на максималната допустима отстъпка или надценка от 15% съобразена с бюлетина САПИ, представен от участника. Изготвеното ценово предложение е изцяло спрямо изискванията на Възложителя.

Комисията пристъпи към класиране на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, по обособена позиция № 2 – Месо и месни хранителни продукти риба и яйца, съгласно предложената от тях цена.
Комисията единодушно установи следното: двама от допуснатите участници „Интерфриго“ ООД и „Мира фууд“ ЕООД, при спазване на критерия „най-ниска“ цена за обявената обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Валентина“, гр. Пловдив в две обособени позиции“ по обособена позиция №2 са подали оферти с една и съща най-ниска стойност 15 642,00 лева. Поради което и на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП следва да бъде проведен жребий за определяне на изпълнител за обявената обществена поръчка между „Интерфриго“ ООД и „Мира фууд“ ЕООД. Съобщението за дата, часа и начина на провеждането на публичния жребий ще бъде публикувана на профила на купувача.
Работата на комисията продължи на 02.03.2017г. от 9,50 часа.
На заседанието присъстват всички членове на комисията.
На основание чл. 58, ал.3 от ППЗОП, заседанието е публично за определяне чрез жребий на изпълнител между класираните на първо място оферти за обявената обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Валентина“, гр. Пловдив в две обособени позиции“.
С оглед на обстоятелството, че и по двете обособени позиции има повече участници, предложили една и съща най-ниска цена, публичен жребий се провежда и за двете обособени позиции.
Съобщение за датата, часа и мястото на провеждането на публичния жребий по всяка от двете обособени позиции е публикувано в профила на купувача на ДГ „Валентина“.
Комисията пристъпи към провеждане на публичен жребий по всяка обособена позиция.

По обособена позиция № 1- „Мляко и млечни хранителни продукти“.
Публичният жребий се провежда между следните участници, чиито оферти са класирани на първо място:
1. „Петров комерс“ЕООД;
2. „Фууд деливъри експрес“ ЕООД;
3. „Сибота“ЕООД;

На заседанието не присъстваха упълномощени представители на участниците.

Пристъпи се към теглене на жребий измежду участниците, чиито оферти са класирани на първо място по обособена позиция №1. С оглед на факта, че повече от двама участници са класирани на първо място, чрез жребия ще се определи поредността на класирането им, като се започне от първо място.
Председателят на комисията постави в урна три плика, като във всеки от тях постави име на участник в жребия. Председателят на комисията разбърка пликовете в урната, след което първо изтегли „Сибота“ ЕООД, след това „Фууд деливъри експрес“ ЕООД и накрая извади плика с името на „Петров комерс“ ЕООД.
Въз основа на проведения жребий, комисията класира участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя по обособена позиция № 1- „Мляко и млечни хранителни продукти“, както следва:
1. „Сибота“ ЕООД;
2. „Фууд деливъри експрес“ ЕООД
3. „Петров комерс“ ЕООД
Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Директора на ДГ „Валентина“ да сключи договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Валентина“, гр. Пловдив в две обособени позиции“, по обособена позиция № 1- „Мляко и млечни хранителни продукти“, със „Сибота“ ЕООД.

По обособена позиция № 2 – „Месо и месни хранителни продукти риба и яйца“
Публичният жребий се провежда между следните участници, чиито оферти са класирани на първо място:
1. „Интерфриго“ ООД
2. „Мира фууд“ ЕООД

На заседанието не присъстваха упълномощени представители на участниците.

Пристъпи се към теглене на жребий измежду участниците, чиито оферти са класирани на първо място по обособена позиция №2.
Председателят на комисията постави в урна два плика, като във всеки от тях постави име на участник в жребия. Председателят на комисията разбърка пликовете в урната, след което първо изтегли Мира фууд“ ЕООД и след това „Интерфриго“ ООД.
Въз основа на проведения жребий, комисията класира участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя по обособената пози обособена позиция № 2- „Мляко и млечни хранителни продукти“, както следва:
1. „Мира фууд“ ЕООД
2. „Интерфриго“ ООД

Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Директора на ДГ „ВАЛЕНТИНА“ да сключи договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ВАЛЕНТИНА“, гр. Пловдив в две обособени позиции“, по обособена позиция обособена позиция № 2 – „Месо и месни хранителни продукти риба и яйца“, с „Мира фууд“ ЕООД.

Комисията състави настоящият протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП на 02.03.2017г.

Председател:………п…………………
/ Славка Гърдева- ЗАС /

Членове:1……………п………………………………….
/Севдалина Георгиева Цветкова – правоспособен юрист/

2……………п……………………………….
/ Иванка Грозданова – ст. експерт счетоводител/

Съобщение за провеждане на публичен жребий по ОП: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Валентина“, гр. Пловдив в две обособени позиции“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП ще бъде проведен публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на 02.03.2017 г. от 9:50 ч. в административната сграда на район „Южен“-община Пловдив.

По Обособена позиция № 1 – „Мляко и млечни хранителни продукти“ жребият ще се проведе между „Петров комерс“ ЕООД, „Сибота“ ЕООД и „Фууд деливъри експрес“ ЕООД

По Обособена позиция №2 – „Месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“ жребият ще се проведе между „Интерфриго“ ООД и „Мира фууд“ ЕООД ЕООД

Председател на комисия:…п………….
/Славка Гърдева/

Гр. Пловдив
28.02.2017 г.

ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ.3Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Валентина“, гр. Пловдив в две обособени позиции

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДГ „ВАЛЕНТИНА” РАЙОН „ЮЖЕН” – ОБЩИНА ПЛОВДИВ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

Comments are closed.