Общо събрание на персонала на ДГ”Валентина” на 17.01.2022г. от 19:00

Общо събрание на персонала на ДГ”Валентина” на 17.01.2022г. от 19:00часа , при дневен ред както следва:

  1. Запознаване с изпълнението на бюджета на ДГ „Валентина“ към 31.12.2021г.
  2. Запознаване с актуализирането на ВПРЗ
  3. Актуализиране на Вътрешни правила за безплатно работно облекло и специално работно облекло и лични предпазни средства.
  4. Разпределяне на средствата за ЦБКО
  5. Разни

Изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.

Bookmark the permalink.