Общо събрание на персонала на ДГ”Валентина” на 18.04.2022г. от 19:00

На 18.04.2022г. от 19:00 часа ще се проведе общо събрание на персонала на ДГ“Валентина“ при следния дневен ред:

1.Запознаване в изпълнението на бюджета към 31.03.2022г.

2.Запознаване с актуализацията на ВПРЗ

3.Запознаване с Анекс към ПДДГ

4.Запознаване с Анекс към ПВТР

5.Разни

Bookmark the permalink.