Общо събрание на персонала на ДГ”Валентина” на 08.07.2022г. от 19:00

Общо събрание на персонала на ДГ”Валентина” на 08.07.2022г. от 19:00часа , при дневен ред както следва:

  1. Запознаване с изпълнението на бюджета към 30.06.2022г.
  2. Избор на комисия за оценяване труда на непедагогическия персонал за постигнати резултати от труда за учебната 2021/2022 година.
  3. Разни
Bookmark the permalink.