Общо събрание на персонала на ДГ”Валентина” на 18.01.2021г. от 19:00часа

Общо събрание на персонала на ДГ”Валентина” на 18.01.2021г. от 19:00часа , при дневен ред както следва:

  1. Запознаване с изпълнението на бюджета на ДГ към 31.12.2020г.
  2. Запознаване с ВПРЗ
  3. Запознаване с ВП за представително облекло на педагогическия персонал, безплатно работно облекло и специално работно облекло и лични предпазни средства за непедагогическия персонал.
  4. Разпределяне на средствата за СБКО
  5. Разни

Обяснителна записка

Bookmark the permalink.