Общо събрание на персонала на ДГ“Валентина“ на 07.04.2021г. от 19:00 часа

Общо събрание на персонала на ДГ“Валентина“ на 07.04.2021г. от 19:00 часа при следния дневен ред:

1.Запознаване с изпълнението на бюджета на ДГ към 31.03.2021г.

2.Приемане на „Карта за постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал за учебната 2020/2021 година.

3.Разни

Bookmark the permalink.